Thông báo số 699/TB-PGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2018. V/v học bồi dưỡng chính trị hè 2018.