Bài 10. THÊM HÌNH ẢNH VÀO TRANG CHIẾU I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:- Biết được vai trò của hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng vào trang chiếu.- ...