- Đặc điểm phát triển dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ.- Xác định các trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.