I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức:- Hiểu nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình.- Hiểu ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết ...