I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.III. Đặc điêm dân cư, xã hội