BÀI 7. TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH1. Xem trước khi in2. Điều chỉnh ngắt trang3. Đặt lề và hướng giấy in4. In trang tính