Thành tích hoạt động

          Trường Trung học cơ sở Kế Sách thuộc vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, trường được chính thức thành lập từ năm học 2002-2003 trên cơ sở tách ra từ trường Trung học phổ thông cấp 2-3 Kế Sách.

 

Năm học

Danh hiệu Thi Đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định.

2006-2007

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 182/QĐKT- CTUB ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Chủ Tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

2007-2008

Cờ thi đua

Quyết định số 115/QĐKT- CTUBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Chủ Tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 246/QĐKT- CTUB, ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2008-2009

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 306/QĐKT – CTUB, ngày 01tháng 12 năm 2009 của  Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.  

2009-2010

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 321/QĐKT- CTUB, ngày 26 tháng 10 năm 2010, của  Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2010-2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 274/QĐKT- CTUBND, ngày 29 tháng 08 năm 2011 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2011-2012

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 245/QĐKT-CTUBND, ngày 07 tháng 08 năm 2012 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2012-2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 292/QĐKT-CTUBND, ngày 13 tháng 8 năm 2013của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2013- 2014

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 247/QĐKT- CTUBND, ngày 15/8/2014 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2014-2015

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 1818/QĐKT- CTUBND, ngày 14/8/2015 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2015-2016

Cờ Thi đua

Quyết định số /QĐKT- CTUBND, ngày  / /2015 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.

2016-2017

Tập thể

Lao động xuất sắc

Quyết định số 1972/QĐKT- CTUBND, ngày 14/8/2017 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng.